Matolcsy György: Európa három válsága

Közös kezelés délen

A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1.

Matolcsy György: Európa három válsága

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Cikk Az alkalmazások köre 1.

közös kezelés délen

Ezt az egyezményt kell a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságára vonatkozóan alkalmazni akkor, ha a kiégett fűtőelemek polgári célú atomreaktorokból származnak. Az újrafeldolgozási tevékenység részeként az újrafeldolgozó létesítményben tárolt fűtőelemek nem tartoznak az egyezmény hatálya alá, kivéve, ha a szerződő fél úgy nyilatkozik, hogy az újrafeldolgozást a kiégett fűtőelemek kezelésének részeként tekinti.

Ezt az egyezményt kell továbbá a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságára vonatkozóan alkalmazni, ha a radioaktív hulladék polgári alkalmazásokból származik.

közös kezelés délen

Ez az egyezmény azonban nem vonatkozik azokra a hulladékokra, amelyek csak természetes radioaktív anyagokat tartalmaznak, és amelyek nem nukleárisfűtőelem-ciklusokból származnak, kivéve a használaton kívüli zárt sugárforrásokat, illetve, ha azokat a szerződő fél ezen egyezmény tekintetében radioaktív hulladéknak nyilvánítja. Ez az egyezmény nem vonatkozik a katonai, illetve a védelmi programok keretében keletkezett kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésének biztonságára, kivéve, ha a szerződő fél jelen egyezmény tekintetében azokat kiégett fűtőelemnek, illetve radioaktív hulladéknak nyilvánítja.

Ez az egyezmény azonban közös kezelés délen a katonai, illetve a honvédelmi programokból származó kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének biztonságára is, ha az ilyen anyagok tartósan polgári célú programok részévé válnak, és kezelésük kizárólag ilyen programokon belül történik. Ez az egyezmény azokra a kibocsátásokra is vonatkozik, amelyekről a 4. Cikkek rendelkeznek.

közös kezelés délen

Cikk Általános biztonsági követelmények Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kiégettfűtőelem-kezelés valamennyi fázisában az egyének, a társadalom és a környezet megfelelő védelme biztosítva legyen a sugárveszéllyel szemben. Cikk Meglévő létesítmények Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy felülvizsgálja bármilyen, az egyezmény hatálybalépésének időpontjában létező, kiégettfűtőelem-kezelő létesítményének biztonságát, és ha szükséges, megtesz minden indokolt, a gyakorlatban megvalósítható korszerűsítést annak érdekében, hogy a létesítmény biztonságát javítsa.

Betűméret növelése A kilencvenes évek elején értékesítette a kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakások jelentős részét. Ezekből alakultak az első társasházak. Cégünk jogelődjénél ekkor indult el a társasház-kezelési tevékenység. Jelenleg 79 társasház kezelését végezzük, amely kb.

Cikk A javasolt létesítmények telephelyének kiválasztása 1. Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő eljárásokat alakítsanak ki és vezessenek be valamely tervezett kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény megvalósításakor, azzal a céllal, hogy i értékeljenek minden olyan lényegi, a telephely jellegéből eredő tényezőt, amely az üzemi élettartam alatt a létesítmény biztonságát befolyásolhatja; ii értékeljék a létesítménynek az egyénekre, a társadalomra és a környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatását a biztonság szempontjából; iii elérhetővé tegyék a létesítmény biztonságára vonatkozó információkat a lakosság számára; iv konzultációkat folytassanak a létesítmény szomszédságában lévő szerződő felekkel, ha az adott létesítmény hatással lehet rájuk, és kérésükre általános adatokat szolgáltassanak a létesítménnyel kapcsolatban olyan módon, hogy értékelhessék a létesítmény lehetséges hatását saját területeik biztonságára vonatkozóan.

A déli partnerek

Ennek végrehajtása kapcsán minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket hoz közös kezelés délen biztosítására, hogy az ilyen létesítmények ne legyenek elfogadhatatlan hatással a többi szerződő félre; gondoskodik róla, hogy a telephely kiválasztása a 4. Cikk szerinti általános biztonsági követelményekkel összhangban valósuljon meg.

Cikk A létesítmények tervezése és építése Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy i a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény tervezésekor és megvalósításakor megfelelő intézkedések biztosítsák, hogy közös kezelés délen egyéneket, a társadalmat és a környezetet érő lehetséges radiológiai hatások korlátozottak legyenek, ideértve a kibocsátásokból vagy a környezetbe való ellenőrizetlen kilépésekből származó sugárterheléseket is; ii a tervezési fázisban számításba vegyék a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény leszerelésének koncepcionális terveit és bokafájdalom gyógyszere szükség szerint - annak műszaki megoldásait; iii a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény terveiben szereplő és az építése során alkalmazott technológiákat tapasztalatok, vizsgálatok és elemzések támasszák alá.

Cikk A létesítmények biztonságának értékelése Közös kezelés délen szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak biztosítására, hogy i a kiégett fűtőelemeket kezelő létesítmény megépítése előtt szisztematikus biztonsági és környezeti értékelés történjék a létesítmény okozta potenciális veszélyről a létesítmény teljes üzemi élettartamára vonatkozóan; ii a kiégett fűtőelemeket kezelő létesítmény üzemeltetését megelőzően a biztonsági és a környezetvédelmi értékelés naprakészen módosított és részletes változatai álljanak rendelkezésre, ha szükségesek az i bekezdésben hivatkozott felmérések kiegészítéséhez.

Cikk A létesítmények üzemeltetése Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy i a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmények üzemeltetési engedélye a 8. Cikkben meghatározott értékeléseken alapuljon, és egy olyan üzembe helyezési program végrehajtásán alapuljon, amely igazolja, hogy a létesítmény üzemkész állapotában megfelel a tervezési és a biztonsági követelményeknek; ii üzemviteli határértékeket és feltételeket határozzanak meg, és szükség esetén készüljenek a felülvizsgálatra tesztek az üzemi tapasztalatok és a 8.

Cikkben meghatározott értékelések alapján; iii a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény üzemeltetése, karbantartása, folyamatos ellenőrzése és tesztelése legyen összhangban az előírt eljárásokkal; iv a kiégettfűtőelem-kezelő létesítmény teljes üzemi élettartama során valamennyi, a biztonsággal összefüggő kérdésben álljon rendelkezésre technikai és műszaki támogatás; v az engedély tulajdonosa a biztonság szempontjából fontos eseményeket határidőre jelentse be a hatóságnak; vi alakítsanak ki programokat a lényeges üzemi tapasztalatok gyűjtésére és elemzésére, és az eredmények alapján - ha szükséges - hozzák meg a megfelelő intézkedéseket; vii készüljenek el a kiégettfűtőelem-kezelő közös kezelés délen leszerelési tervei és szükség szerinti módosításai a létesítmény üzemi élettartama során szerzett információk felhasználásával, és ezeket a terveket, módosításokat vizsgálja felül a hatóság.

Cikk A kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése Ha valamely szerződő fél saját jogi és szabályozási kereteinek megfelelően a kiégett fűtőelemeket végleges elhelyezésre közös kezelés délen, akkor a radioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell az elhelyezést megvalósítani, a 3.

Társasház-közös-képviselő Állás

Cikk Általános biztonsági követelmények Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a radioaktív hulladékok kezelésének valamennyi fázisa az egyéneket, a társadalmat és a környezetet megfelelő mértékben védje a sugár- és egyéb veszélyekkel szemben. Cikk Meglévő létesítmények és múltbeli tevékenységek Minden szerződő fél kellő időben megfelelő intézkedéseket tesz, hogy felülvizsgálja: i az egyezmény hatálybalépésekor meglévő radioaktív hulladékokat kezelő létesítményének a biztonságát, és szükség esetén gondoskodik arról, hogy e létesítmények biztonságának fokozása érdekében minden, a gyakorlatban ésszerűen elvégezhető korszerűsítés megtörténjék; ii a múltbeli tevékenységek eredményeit azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani szükség van-e bármiféle patella töréskezelés sugárvédelmi szempontból, figyelembe véve, hogy a dózis csökkentéséből származó károsodáscsökkentés mértékének elégségesnek kell lennie a beavatkozás okozta károk és költségek - beleértve a szociális kiadásokat közös kezelés délen - indokolására.

Cikk A tervezett létesítmények telephelyének kiválasztása 1. Ennek végrehajtása kapcsán közös kezelés délen szerződő fél megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen létesítmények ne fejthessenek ki elfogadhatatlan hatásokat más szerződő felekre olyan módon, hogy a telephely kiválasztása a Cikk általános biztonsági követelményének előírásaival összhangban valósuljon meg.

Cikk A létesítmények tervezése és építése Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy i a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény tervezésekor és megvalósításakor megfelelő intézkedések biztosítsák, hogy az egyéneket, a társadalmat és a környezetet érő lehetséges radiológiai hatások korlátozottak legyenek, ideértve a kibocsátásokból és a környezetbe való ellenőrizetlen kilépésekből származó sugárterheléseket is; ii a tervezési fázisban számításba vegyék - a végleges tároló kivételével - a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény leszerelésének terveit és szükség szerint a műszaki megoldásait; iii már a tervezési fázisban előkészítsék a hulladéktároló létesítmény lezárásának műszaki megoldásait; iv a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény terveiben szereplő és építése során alkalmazott technológiákat tapasztalatok, megfelelő vizsgálatok és elemzések közös kezelés délen alá.

Cikk A létesítmények biztonságának értékelése Minden szerződő fél megfelelő lépéseket tesz annak biztosítására, hogy i a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény megépítését módszeres biztonsági és környezeti értékelés előzze meg a létesítmény potenciális veszélyeiről, a teljes üzemi élettartamára vonatkozóan; ii továbbá a radioaktív hulladékok végleges tárolólétesítményének építését megelőzően készüljön a bezárást követő időszakra vonatkozó módszeres biztonsági és környezetvédelmi értékelés, amely az eredményeket a hatóság által előírt kritériumokkal összevetve értékeli; iii rendelkezésre álljanak a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény üzemeltetését megelőzően a biztonsági és a környezetvédelmi értékelés naprakészen módosított és részletes változatai, ha szükségesek az i bekezdésben említett értékelések kiegészítéséhez.

Cikk A létesítmények üzemeltetése Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy i a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény üzemeltetési engedélye a Cikkben meghatározott értékeléseken és olyan üzembe helyezési program végrehajtásán alapuljon, amely igazolja, hogy a létesítmény üzemkész állapotában megfelel a tervezési és biztonsági követelményeknek.

Hatalmas változások jönnek a társasházak életében

Cikkben meghatározott értékelések alapján; iii a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény üzemeltetése, karbantartása, folyamatos közös kezelés délen és tesztelése az előírt eljárásokkal összhangban legyen.

Közös kezelés délen ily módon kapott eredményeket kell felhasználni a feltételezések igazolására és érvényességük felülvizsgálására; a bezárás utáni időszakra vonatkozó elemzéseket a Cikk A bezárás utáni intézményes intézkedések Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy a radioaktív hulladékok tároló létesítményének bezárását követően: i az adott létesítmény telephelyi koordinátáinak, terveinek és készleteinek nyilvántartásait a hatóság elvárásainak megfelelően megőrizzék; ii szükség esetén aktív, illetve passzív intézményes ellenőrzés valósuljon meg, például folyamatos megfigyelés, illetve a megközelítés korlátozása; iii ha az aktív intézményes ellenőrzés bármely időszakában radioaktív anyagoknak a környezetbe való nem tervezett kilépését észlelik, szükség esetén beavatkozó intézkedéseket hajtsanak végre.

Cikk Intézkedések a végrehajtásra Minden szerződő fél megteszi nemzeti jogrendjének keretén belül azokat a jogi, hatósági és adminisztratív intézkedéseket, illetve olyan egyéb lépéseket, amelyek szükségesek a jelen egyezményből adódó kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Cikk A jogalkotási és szabályozási rendszer 1.

közös kezelés délen

Minden szerződő fél olyan jogi és szabályozási keretet hoz létre és tart fenn, amely megalapozza a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságát. Ez a jogi és szabályozási keret rendelkezik: i a megfelelő nemzeti biztonsági követelmények és a sugárbiztonsági szabályok kialakításáról; ii a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének engedélyezési rendszeréről; iii a kiégett fűtőelemeket és a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény engedély nélküli üzemeltetése esetén az üzemeltetés tiltásának rendszeréről; iv megfelelő intézményes ellenőrző, hatósági felügyeleti, dokumentálási és jelentéskészítési rendszerről; v az idevonatkozó szabályozások, illetve az engedély kikötéseinek érvényesítéséről; vi a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének különböző lépéseiben érintett szervek felelősségének világos elkülönítéséről.

Annak mérlegelésekor, hogy a radioaktív anyagokat radioaktív hulladékként szabályozzák-e, a szerződő felek a jelen egyezmény célkitűzéseit veszik figyelembe.

A lejtősztyeppek főbb növénytársulásai, növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége 3. A lejtősztyeppek általános jellemzői Hegy- és domboldalakon, sziklák enyhébb lejtőin, gyengén bázikus, semleges, esetleg gyengén savanyú rendzina mészkövön és dolomiton vagy erubáz szilikátos kőzeteken talajon kialakuló zárt növénytársulások.

Cikk Hatóság 1. Minden szerződő fél létrehoz vagy kijelöl egy, a Cikkben említett jogi és szabályozási keretek alkalmazásával megbízott hatóságot, mely megfelelő jogkörrel, kompetenciával, valamint pénzügyi és emberi erőforrásokkal rendelkezik a ráruházott kötelezettségek teljesítéséhez.

Facebook Twitter Pinterest Mail A rovat támogatója: Miért is ne vonhatnánk le fontos tanulságokat Európa, ezen belül az európai integráció elmúlt 50 évének három legmélyebb válságából?

Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz saját jogi és szabályozási keretével összhangban annak biztosítása érdekében, hogy a hatósági funkciók hatásosan poplitealis ízületi fájdalom váljanak egyéb funkcióktól azokban az esetekben, amikor a szervezetek a kiégett fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok kezelésében és szabályozásában érintettek.

Cikk Az engedély tulajdonosának felelőssége 1. Minden szerződő fél biztosítja, hogy a kiégett fűtőelemek, illetve a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáért elsősorban az idevonatkozó engedély tulajdonosa engedélyese a felelős, és megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen engedély tulajdonosa teljesítse kötelezettségeit.

közös kezelés délen

Ha nincs ilyen engedélytulajdonos, illetve más felelős fél, akkor a felelősséget az a szerződő fél viseli, amelynek hatáskörébe tartozik közös kezelés délen kiégett fűtőelem, illetve a radioaktív hulladék kezelése. Cikk Emberi erőforrások és pénzügyi források Minden szerződő fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy i megfelelően szakképzett személyzet álljon szükség szerint rendelkezésre a kiégett fűtőelemeket és a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmény teljes üzemi élettartama során a biztonsággal összefüggő tevékenységek elvégzésére; ii megfelelő pénzügyi erőforrások álljanak rendelkezésre a kiégett fűtőelemeket és a radioaktív hulladékokat kezelő létesítmények teljes üzemi élettartama alatt, illetve leszerelésük kapcsán a létesítmények biztonságának megteremtéséhez; iii megfelelő pénzügyi fedezet álljon rendelkezésre az intézményes ellenőrzések és a folyamatos megfigyelés monitoring elvégzéséhez, a hulladéktároló létesítmény bezárását követően szükségesnek ítélt ideig.

Cikk Minőségbiztosítás Minden szerződő fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságával összefüggő megfelelő minőségbiztosítási programok elkészüljenek, és alkalmazzák is őket.